IES VILAMARIN

Opcións Xerais

Xunta de Galicia Deputación Ourense Fondo Social Europeo

Oferta formativa Direccion de Servicios

Direccion de Servicios

Que se aprende a facer?

Administrar a área de aloxamento, a partir dos obxectivos xerais do establecemento, asegurando a acollida e atención ao cliente e a correcta prestación dos servizos da área.

Onde se realiza o traballo?

Xerencia de pequenos establecementos, produción e distribución do servizo, xestión administrativa, control de calidade e execución de accións publi–promocionais.

En que ocupacións se traballa?

Director da área de aloxamento, xefe de recepción, xefe de reservas, recepcionista, encargado de comunicacións, gobe ante, subgobe ante, encargado de lavandaría e lenzaría, relacións públicas, promotor de aloxamento, encargado de cámping, recepcionista de cámping.

Cales son os módulos deste ciclo?

NOME

DURACION EN HORAS

CLASES SEMANALES

MODULOS 1º ANO

MP0171.Estrutura do mercado turístico.

133

5

MP0171.Marketing turístico.

160

6

MP0174. Dirección de aloxamentos turísticos.

240

9

MP0176. Recepción e reservas.

160

6

MP0179. Inglés.

160

6

MP0182. Formación e orientación laboral.

107

4

MODULOS 2º ANO

MP0172. Protocolo e relacións públicas.

105

6

MP0175. Xestión do departamento de pisos

105

6

MP0177. Recursos humanos no aloxamento.

87

5

MP0178. Comercialización de eventos

123

7

MP0180. Segunda lingua estranxeira (francés).

157

9

MP0183. Empresa e iniciativa emprendedora.

53

3

MP0181. Proxecto xestión aloxamento turístico

26

***

MP0184. Formación en centros de traballo.

384

***

A que outros estudos se pode acceder?

Diplomado en ciencias empresariais; Diplomado en turismo; Licenciado en filoloxía, outros Ciclos Medios ou outros Ciclos Superiores

Que título se obtén?

Técnico superior en Xestion de aloxamentos turísticos.

 

 

 

© 2010 I.E.S. Vilamarin | RSS Feed | Privacidade | Aviso legal | Deseño orixinal de styleshout, maquetación e programación de Grupo5.com